Sylabus predmetu PHD_M089_N - Technológia a technika rastlinnej výroby (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M089_N
Názov predmetu: Technológia a technika rastlinnej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozšírenie poznatkov z problematiky perspektívnych a progresívnych technológií a strojov v rastlinnej výrobe z pohľadu udržania a zvyšovania úrodnosti pôdy, úspory energie a obmedzenia erózie pôdy.
Stručná osnova predmetu:
Vlastnosti pôdy a vplyv techniky na pôdu. Vplyv nových technológií obrábania pôdy na znižovanie negatívnych účinkov strojov na pôdu. Inovačné prvky v konštrukcii strojov využívaných v rastlinnej výrobe. Možnosti znižovania spotreby energie a obmedzenie erózie pôdy z pohľadu techniky a použitej technológie jej obrábania. Porovnanie techniky z pohľadu kvality práce od založenia porastu, cez ošetrovanie, zber až po pozberové spracovanie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINDURA, P. -- PONIČAN, J. Mechanizácia v záhradníctve. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 270 s. ISBN 978-80-552-0700-1.
JOBBÁGY, J. -- FINDURA, P. Mechanizácia vinárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 165 s. ISBN 978-80-552-0996-8 (brož.).
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 241 s. ISBN 80-8069-547-4.
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 1. vyd. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
JECH, J. -- ARTIM, J. -- ŽITŇÁK, M. Stroje pre rastlinnú výrobu 3. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2011. 359 s. ISBN 978-80-86726-41-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: