Sylabus predmetu PHD_M041_N - Výroba a spracovanie biomasy (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M041_N
Názov predmetu: Výroba a spracovanie biomasy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z problematiky biomasy pre jej energetické využitie, z výroby tuhých, kvapalných a plynných biopalív. Je schopný hodnotiť biopalivá a orientovať sa vo výrobe mechanickej, tepelnej, a elektrickej energie z biomasy.
Stručná osnova predmetu:
Plodiny pre výrobu energetickej biomasy. Stroje a zariadenia na prípravu pôdy, sejbu, sadenie, na zavlažovanie a na fyzikálne a chemické ošetrovanie plantáži počas vegetácie. Zberové stroje krmovín, okopanín, zrnín a dendromasy. Linky na pozberovú úpravu biomasy pre jej energetické využitie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Maga, J. a kol.: (2010) Využitie rastlinnej a drevnej biomasy na výrobu tepla,
Maga, J.: Komplexný model využitia biomasy na energetické účely, 2008
1. Piszczalka,J. - Maga,J.: Mechanizácia rastlinnej výroby, ES SPU Nitra,2002,200s.,ISBN 80-8069-071-5,
2. MAGA, J. - PISZCZALKA, J.: (2006) Biomasa ako zdroj obnoviteľnej energie. SPU v Nitre vo Vydavateľstve SPU. Vydanie prvé. 108 s. ISBN 80-8069-679-9,
3. PISZCZALKA, J. - MAGA, J.: (2006) Mechanizácia výroby a využitia biomasy. SPU v Nitre vo Vydavateľstve SPU. Vydanie prvé. 116 s. ISBN 80-8069-670-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: