Sylabus predmetu PHD_Z061_N - CAD a GIS v krajinnoarchitektonickej tvorbe (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z061_N
Názov predmetu: CAD a GIS v krajinnoarchitektonickej tvorbe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, prezentácia projektu.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa teoretické poznatky z aplikácie špecializovaných CAD/GIS systémov pre oblasť záhradnej a krajinnej architektúry, zvládne problematiku tvorby digitálneho modelu terénu (DTM) a krajiny (DMK), dokáže aplikovať získané poznatky pri analýze DMT a pri konceptuálnom modelovaní krajiny, získa poznatky z moderných metód akvizície komponentov DMK pomocou terestrického laseerového skenovania a blízkej fotogrametrie.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je aplikovanou disciplínou, ktorej obsahová náplň je zameraná na využívanie informačných technológií v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Predmet je založený na aplikácii špecializovaného vektorového grafického editora EAGLE POINT a vlastný výukový proces zahŕňa: 1. Akumuláciu geodatabázových údajov pre určené prípadové štúdie, 2. Počítačová analýza záujmového územia, 3. Konceptuálne modelovanie v krajine 4. Statické a dynamické zobrazovanie krajiny (Statical and dynamical) .
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MORAVČÍK, Ľ. -- TAKÁČOVÁ, A. -- KABAI, R. Modelling, visualisation and presentation in landscape architecture. Nitra  : Slovak Agricultural University. (2012), ISBN 978-80-552-0943-2.

Odporúčaná:
Elektronické manuály k software EAGLE POINT
Karen C. Hanna: GIS for Landscape Architects
Stephen M. Ervin - Hope H. Hasbrouck: Landscape Modeling Digital Techniques for Landscape Visualization

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
CDEFX
100,0 %
0 %
0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: