Sylabus předmětu PHD_Z303_N - Dizertačný projekt 3 (FZKI - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_Z303_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov práce doktoranda prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú bodované (súčasť podmienok štúdia na 3. stupni štúdia na FZKI SPU v Nitre). Na získanie zápočtu je potrebné získať min. 60 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí prezentačné schopnosti a pravidlá komunikácie na rôznych úrovniach a fórach v súlade s témou doktorandskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Dizertačný projekt predstavuje aktivity vo vedeckej časti štúdia doktoranda spojené s prezentovaním výsledkov práce doktoranda na rôznych fórach (semináre, konferencie, publikácie, študijné pobyty a stáže). Podrobný zoznam aktivít, ktoré predstavujú možnosť získania bodov ku zápočtu je súčasťou podmienok štúdia na 3. stupni štúdia na FZKI SPU v Nitre. Študent je oboznámený po zápise do príslušného ročníka.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
21. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ján Horák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 21. 08. 2019.

Typ výstupu: