Course syllabus PHD_Z056_N - Ekologizácia v ovocinárstve a vinohradníctve (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_Z056_N
Názov predmetu: Ekologizácia v ovocinárstve a vinohradníctve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie princípom, pozná históriu a súčasný stav hospodárenia v ovocinárskej a vinohradníckej výrobe, ktoré sú šetrné vo vzťahu k životnému prostrediu, ako i relevantnú legislatívu. Dokáže analýzať výhody a problémy spojené s uplatňovaním rôznych smerov environmentálne ladeného ovocinárstva a vinohradníctva.
Stručná osnova predmetu:
Filozofia a princípy environmentálne ladeného hospodárenia na pôde.
Vznik a história ekologického farmárenia v ovocinárskej výrobe a vinohradníctve.
Súčasný stav ekologického ovocinárstva a vinohradníctva vo svete a na Slovensku.
Legislatíva upravujúca environmentálne ladené hospodárenie na pôde.
Analýza uplatňovania rôznych koncepcií ovocinárstva a vinohradníctva šetrného k životnému prostrediu - ekologické, biologické, biodynamické hospodárenie na pôde.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LACKO BARTOŠOVÁ, M. -- CAGÁŇ, Ľ. -- ČUBOŇ, J. -- KOVÁČ, K. -- KOVÁČIK, P. -- MACÁK, M. -- MOUDRÝ, J. -- SABO, P. Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 575 s. ISBN 80-8069-556-3.
KOVÁČ, K. -- BRODOVÁ, M. -- BUJNOVSKÝ, R. -- MACÁK, M. -- STEHLO, P. Udržateľné a multifunkčné poľnohospodárstvo: učebné texty pre všetky formy vzdelávania. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 184 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-552-0110-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
C
D
E
FX
44,4 %
22,2 %
33,4 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: