Sylabus predmetu PHD_Z060_N - Hodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z060_N
Názov predmetu: Hodnotenie, plánovanie a tvorba krajiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekt, skúška
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa poznatky o funkciách a potenciáloch krajiny. Dokáže identifikovať a analyzovať stavy a vlastnosti krajiny. Zvládne teoretické základy a metodické postupy spracovávania krajinno-ekologického plánu (LANDEP)a plánu pre územný systém ekologickej stability (USES). Je schopný vypracovať plány v textovej a grafickej podobe pre konkrétny typ územia pri využití počítačových grafických nástrojov. Dokáže identifikovať znaky a vlastnosti kultúrnej krajiny a jej kategorizáciu podľa diferenčných znakov. Získa poznatky o metódach hodnotenia kultúrnej krajiny s dôrazom na vizuálny impakt, kultúrno-historickú hodnotu a estetickú kvalitu. Je schopný spracovať krajinný plán s akcentom na optimalizáciu krajinnej štruktúry, posilnenia ekologickej stability, kultúrnej a vizuálno-estetickej hodnoty.
Stručná osnova predmetu:
Poznať vlastnosti, stavy a potenciály krajiny z aspektu plánovania, rozvoja a optimálneho využívania prírodných zdrojov. Identifikovať znaky a hodnoty kultúrnej krajiny a jej kategórie podľa diferenčných znakov. Spracovať krajinný plán pren tvorbu a revitalizáciu krajiny s dôrazom na uplatnenie zásad optimalizácie krajinnej štruktúry a krajinno- architektonickej kompozície.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Drdoš, J. a kol., 1995: Základy krajinného plánovania. Vyd. TU Zvolen, 172 s.
Jellicoe, G., Jellicoe, Z., 1995: The landscape of man shaping of the environment from prehistory to present day. Thames and Hudson, London, 408 pp.
Kozová, M., Pauditšová, E., Finka, M.(eds.),2010: Krajinné plánovanie. Bratislava:STU, 326 s.
Ružička, M., 2000: Krajinnoekologické plánovanie – LANDEP – I. Biosféra, Bratislava, 120 s.
Supuka, J., Feriancová, L., Schlampová, T., Jančura, P., 2008: Krajinárska tvorba. VES, SPU, Nitra, 256 s.
Supuka, J., Šinka, K., Pucherová, Z., Feriancová, Ľ., Verešová, M., Bihuňová, M., Kuczman, G.: Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape. Brno: MENDELU-Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae, Vol. VI, No.9 (2013),187 p. ISBN 978-80-7375-905-6.
Supuka, J., Vreštiak, P., 1984: Základy tvorby parkových lesov. VEDA, U-SAV, Bratislava, 224 s.
Verešová, M., Supuka, J.: Kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnoty vinohradníckej krajiny=Culture historical and visual aesthetic values of vineyard landscape. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -112 s. + prílohy. – ISBN 978-80-552-0867-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
33,3 %50,0 %16,7 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: