Sylabus předmětu PHD_Z070_N - Metodika dizertačnej práce (FZKI - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z070_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce a jej obhajoba.
Výsledky vzdelávania:
Vypracovaním Metodiky dizertačnej práce sa študent dôkladne pripraví na vedeckú časť doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Metodiku dizertačnej práce vypracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium a odovzdá na Oddelenie vedy a výskumu FZKI vo dvoch exemplároch vo vopred stanovenom termíne. Metodika obsahuje najmä:
- stav v riešení danej problematiky,
- základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele,
- časový harmonogram činností.
Rozsah spracovanej metodiky by nemal presiahnuť 10 normovaných strán textu. Na metodiku spracuje posudok jeden posudzovateľ. Odporúča sa metodiku obhajovať formou verejnej prezentácie na zasadnutí danej katedry pred prizvanými členmi príslušnej Odborovej komisie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dušan Meško; Dušan Katuščák; Ján Findra: Akademická príručka. Vydavateľstvo: Ing. Martin Farkaš, KD Osveta, 2013. 496 str. 978-80-8063-392-9 ISBN

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ján Horák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: