Sylabus predmetu PHD_Z004_N - Monitoring prírodného prostredia pomocou DPZ (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z004_N
Názov predmetu:
Monitoring prírodného prostredia pomocou DPZ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test za 20 bodov, prezentácia záverečnej práce za 30 bodo, záverečná písomná skúška za 50 bodo. Na získanie hodnotenie A je potrebné získať min. 93 bodov,získanie hodnotenie B je potrebné získať min. 86 bodov,získanie hodnotenie C je potrebné získať min. 79 bodov,získanie hodnotenie D je potrebné získať min. 72 bodov,získanie hodnotenie E je potrebné získať min. 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť, aby po úspešnom absolvovaní tohto predmetu boli študenti schopní: - využívať produkty DPZ pri hodnotení krajinného prostredia, spracovávať podklady pre identifikáciu sledovaných povrchových objektov, analyzovať využite krajiny pre rôzne oblasti aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
Monitoring krajiny pomocou diaľkového prieskumu zeme, základné princípy monitoringu, využívanie rôznych produktov DPZ (družicové a letecké snímky) analýza digitálnych snímok, výber vhodných spektrálnych pásiem pre monitoring sledovaných povrchových objektov, interpretácia digitálnych obrazov. Metódy merania radiácie a reflexie žiarenia. Zhotovovanie rastrových a vektorových snímok sledovaného územia a sledovaných povrchových objektov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
George Joseph, Fundamentals of Remote Sensing, Publisher Orient Blackswan, ISBN 9788173715358, 2005
HÚSKA, D. - TÁTOŠOVÁ,L.: Diaľkový prieskum zeme. ES VŠP v Nitre, Nitra 2005, ISBN 80-8069-511-3
Výber odporúčanej literatúry podľa zamerania dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
BCDE
FX
50,0 %
50,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: