Sylabus predmetu PHD_Z300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FZKI - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z300_N
Názov predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
30
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 3. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a odovzdanie záverečnej dizertačnej práce a splnenie povinností stanovených v individuálnom študijnom pláne doktoranda (dosiahnutie min 150 kreditov v predchádzajúcom štúdiu a to 60 kreditov za študijnú časť a 90 kreditov za vedeckú časť doktorandského štúdia).
Doktorand je hodnotený stupňom A - FX, na ktorom sa zhodne komisia.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Inak získa študent hodnotenie FX a nesplní podmienky riadneho ukončenia doktorandského štúdia. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Obhajoba dizertačnej práce je štátna skúška. Je podmienkou riadneho skončenia štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

A
B
C
DE
FX
45,0 %
25,0 %
10,0 %
10,0 %
5,0 %
5,0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ján Horák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: