Sylabus predmetu PHD_Z074_N - Voda v urbanizovanej krajine (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z074_N
Názov predmetu: Voda v urbanizovanej krajine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
spracovanie návrhu riešenia pre zadané podklady
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie poznatkov o vzájomnom súvise využívania vôd a kvality vôd a ich dostatku v krajine a spoločnosti. Voda po použití v poľnohospodárskej krajine a urbánnych územiach mení kvalitu aj dostupné množstvo. Oboznámenie s významom jednotlivých miest potreby a spotreby a ich význam pre modelovanie zmien.
Stručná osnova predmetu:
Zhrnutie poznatkov z problematiky riešenia zmeny zásob vôd v krajine vodnými stavbami a netechnickými opatreniami. Spôsoby hodnotenia povrchových a podzemných vôd podľa RSV 2000/60/ES a praktická aplikácia v SR. Biologické hodnotenie vôd. Hodnotenie kvality je spojené s dostatkom množstva vody pre krajinu a spoločnosť. Pre praktické hodnotenie konkrétnej oblasti je potrebné individuálne zhodnotenie podľa doporučených metodík. Oboznámenie s možnými postupmi pre komplexné hodnotenie vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Calder, I.R. 2004, The Blue Revolution, Land Use and Integrated Water Resources Management, Earthscan 2004
Krejčí a kol. Odvodnění urbanizovaných území , Noel Brno, 2002
Simonovic, Slobodan P. Managing Water Resources: Methods and Tools for a Systems Approach. UNESCO Publishing, and London: Earthscan, 2009. 640pp. ISBN 9781844075339

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: