Sylabus předmětu PHD_Z062_N - Vývoj, obnova a tvorba parkov (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z062_N
Názov predmetu: Vývoj, obnova a tvorba parkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca, projekt, zápočet, skúška
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa komplexné znalosti o objektoch historickej zelene v celosvetovom meradle. Dokáže analyzovať a identifikovať zmeny kompozičných riešení skúmaných objektov. Nadobudne schopnosť vyhodnocovať kvalitu zásahov do kompozícií v časových sledoch. Dokáže správne rozhodovať o voľbe postupov pre zachovanie, obnovu, rekonštrukciu alebo revitalizáciu objektov historickej zelene, v našich podmienkach a za legislatívnej súčinnosti orgánov Štátnej ochrany prírody a krajiny. Absolvent dokáže v polohe vedúceho tvorivého kolektívu zabezpečovať a koordinovať tvorbu plôch kultúrnej zelene vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie.
Stručná osnova predmetu:
Poznanie, zachovanie a zveľaďovanie objektov historickej zelene, významných záhrad, parkov na Slovensku a v zahraničí. Revitalizácia existujúcich a tvorba nových plôch zelene v mestskom a vidieckom prostredí v súlade s modernými prístupmi a trendmi svetovej záhradnej architektúry.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Grimm-Pretner, Dagmar et al. (2009): Nachhaltige Landschaftsarchitektur: Ein Modell zur Gestaltung von Parks. Wien: Universität für Bodenkultur, 91 p. ISBN: 978-3-9502175-5-1.
Jellicoe, G., Jellicoe, S.,1998: The landscape of Man. Thames and Hudson Ltd, London, 408p.
Jodidio, Philip (2012): Landscape Architecture Now! Cologne: Taschen GmbH, 416 p. ISBN 978-3-8365-3676-9.
Lička, Lilli - Jeschke, Anna Laura (2008): Gartenräume gestalten. Stuttgart: Eugen Ulmer KG. 144 p. ISBN: 978-3-8001-5173-8.
Otruba, I., 2002: Zahradní architektura. ERA, Šlapanice, 357s.
Schwartz, Marta, Partners (2011): Recycling spaces: Curating urban evolution: The landscape design of Martha Schwartz Partners. London: Thames and Hudson. 294 p. ISBN: 978-0-500-34278-7.
Spens, M., 2003: Modern landscape. Phaidon, London, 238p.
Supuka, Ján - Feriancová, Ľubica et al. (2008): Vegetačné štruktúry v sídlach: Parky a záhrady. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 504 s. ISBN: 978-80-552-0067-5.
Sutherland, L., 1997: Designing the New Landscape. Thames and Hudson Ltd, London, 240p.
Tomaško, I., Supuka, J., 2003: Obnova historickej zelene. SPU Nitra, Ochrana biodiverzity, 62s.
Tomaško, I., 2004: Historické parky a okrasné záhrady na Slovensku. VEDA SAV Bratislava, ISBN 80-224-0797-6, 158s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
50,0 %0 %50,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: