Sylabus predmetu Z15-0141-B - CAD modelovanie a vizualizácia (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0141-B
Názov predmetu: CAD modelovanie a vizualizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovaná semestrálna práca - počítačový model špecifikovanej architektonickej scény.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnúť vedomosti a zručnosť v oblasti počítačového modelovania a vizualizácie. Štúdium predmetu vedie k nevyhnutným poznatkom pre tvorbu počítačových modelov, mapovania povrchov objektov, osvetlenia scény a renderingu. Predmet poskytuje aj informácie prezentačných možnostiach CAD-modelov.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy 3- rozmernej grafiky.Digitálny 3D- priestor a orientácia objektov v ortogonálnom a sférickom súradnom systéme.Globálny a lokálny súradnícový systém.3- dimenzionálne entity a prvky grafického vektorového editoru AutoCAD. Použitie príkazov pre tvorbu priestorového modelu objektu (hranol, guľa,valec,kužeľ, ihlan, anuloid a i.)Booleovské operácie s priestorovými telesami. Úvod do vizualizácie 3- modelu.Použitie a užívateľské prispôsobenie databázy bitmanovej knižnice materiálov.Textúry materiálov a ich aplikovanie na model objektu. Osvetlenie objektu a osvetľovacie scény.Rendering a ray- tracing objektu.Použitie súborov s vizualizovanými objektami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MORAVČÍK, Ľ. Základy počítačovej grafiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 107 s. ISBN 978-80-552-0184-9.
George Omura, Brian C. Benton: Mastering AutoCAD 2014 and AutoCAD LT 2014. Autodesk Official Press.
I.Horová.: 3D modelování a vizualizace, Computer press, 2008.
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: AutoCAD 2014, Computer press, 2014.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
0 %33,3 %0 %33,3 %33,4 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Lukáš Štrba, PhD. (cvičiaci)
Ing. Radko Vincúr (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: