Sylabus predmetu Z15-0132-B - Ateliér bakalárskej práce (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0132-B
Názov predmetu: Ateliér bakalárskej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
8
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie projektu sadovníckych úprav vybranej plochy zelene - úspešné hodnotenie na priebežných kontrolách a verejnej obhajobe projektu.
Skúška: Posúdenie spracovania grafickej časti projektu sadovníckych úprav, projektová dokumentácia a poster.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent vypracuje štúdiu sadovníckych úprav vybranej plochy zelene podľa zadania bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie študentov s predmetom, s obsahom a rozsahom projektovej časti bakalárskej práce. Analýzy širších vzťahov v riešenom území, väzba na širšie okolie, na infraštruktúru, systémy zelene v meste a krajine, väzba na inú dokumentáciu a pod. Tvorba výkresov súčasného stavu objektu. Inventarizácia zelene. Možnosti tvorby analýz súčasného stavu objektu. Druhy analýz - funkčno - priestorová, kompozičná, historická, potenciál a limity územia, pozitíva a negatíva, SWOT analýzy. Návrh sadovníckeho riešenia vybraného objektu. Tvorba návrhu sadovníckych úprav vybraného objektu - myšlienka návrhu, východiská tvorby, návrh stvárnenia hlavnej myšlienky, funkčno - priestorové riešenie, hmotové riešenie. Tvorba výkresov návrhovej časti projektu. Tvorba výkresov detailov sadovníckych úprav, tvorba vizualizácií návrhov, tvorba prezentácií a posterov. Tvorba textovej časti práce.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RÓZOVÁ, Z. -- HALAJOVÁ, D. Parková tvorba. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 131 s. ISBN 80-8069-103-7.
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- BARUSZOVÁ, M. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ČITÁRY, I. -- DOBRUCKÁ, A. -- FINKA, M. -- FLÓRIŠ, R. -- GAŽOVÁ, D. -- HALAJOVÁ, D. -- HREBÍKOVÁ, D. -- KUBIŠTA, R. -- KUCZMAN, G. -- LAUROVÁ, S. -- MORAVČÍK, Ľ. -- OBOŇOVÁ, M. -- RÓZOVÁ, Z. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- ŠTRBA, B. -- TOMAŠKO, I. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISBN 978-80-552-0067-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
D
E
FX
20,0 %
26,7 %26,7 %20,0 %
6,6 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
Ing. Attila Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: