Sylabus predmetu Z15-0132-B - Ateliér bakalárskej práce (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0132-B
Názov predmetu: Ateliér bakalárskej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 8
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie projektu sadovníckych úprav vybranej plochy zelene - úspešné hodnotenie na priebežných kontrolách a verejnej obhajobe projektu.
Skúška: Posúdenie spracovania grafickej časti projektu sadovníckych úprav, projektová dokumentácia a poster.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent vypracuje štúdiu sadovníckych úprav vybranej plochy zelene podľa zadania bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie študentov s predmetom, s obsahom a rozsahom projektovej časti bakalárskej práce. Analýzy širších vzťahov v riešenom území, väzba na širšie okolie, na infraštruktúru, systémy zelene v meste a krajine, väzba na inú dokumentáciu a pod. Tvorba výkresov súčasného stavu objektu. Inventarizácia zelene. Možnosti tvorby analýz súčasného stavu objektu. Druhy analýz - funkčno - priestorová, kompozičná, historická, potenciál a limity územia, pozitíva a negatíva, SWOT analýzy. Návrh sadovníckeho riešenia vybraného objektu. Tvorba návrhu sadovníckych úprav vybraného objektu - myšlienka návrhu, východiská tvorby, návrh stvárnenia hlavnej myšlienky, funkčno - priestorové riešenie, hmotové riešenie. Tvorba výkresov návrhovej časti projektu. Tvorba výkresov detailov sadovníckych úprav, tvorba vizualizácií návrhov, tvorba prezentácií a posterov. Tvorba textovej časti práce.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RÓZOVÁ, Z. -- HALAJOVÁ, D. Parková tvorba. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 131 s. ISBN 80-8069-103-7.
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- BARUSZOVÁ, M. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ČITÁRY, I. -- DOBRUCKÁ, A. -- FINKA, M. -- FLÓRIŠ, R. -- GAŽOVÁ, D. -- HALAJOVÁ, D. -- HREBÍKOVÁ, D. -- KUBIŠTA, R. -- KUCZMAN, G. -- LAUROVÁ, S. -- MORAVČÍK, Ľ. -- OBOŇOVÁ, M. -- RÓZOVÁ, Z. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- ŠTRBA, B. -- TOMAŠKO, I. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 499 s. ISBN 978-80-552-0067-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: