Sylabus predmetu Z15-0063-B - Voda v záhradách a parkoch (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0063-B
Názov predmetu:
Voda v záhradách a parkoch
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestrálneho projektu, kontrola a obhájenie projektu.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie aplikovať poznatky potrebné k návrhu, prevádzke a údržbe závlah v záhradnej a architektonickej tvorbe a pri budovaní športových plôch.
Stručná osnova predmetu:
Hydrológia urbanizovanej plochy. Základné pojmy a zákony hydrodynamiky. Hydraulické straty. Prúdenie v potrubí. Prúdenie vody v otvorených korytách. Dimenzovanie rúrovej siete. Zdroje vody, jej čerpanie a čerpadlá. Kvantitatívne určenie potreby vody pre závlahy. Mikrozávlahy. Samovýsuvné zavlažovače. Technológia výstavby a údržby. Technická správa vrátane rozpočtu. Dažďová voda a jej využívanie pre závlahy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
REHÁK, Š. -- BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČISTÝ, M. -- IGAZ, D. -- ADAM, Š. -- LAPIN, M. -- SKALOVÁ, J. -- ALENA, J. -- FEKETE, V. -- ŠÚTOR, J. -- JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.

Odporúčaná:
Maroušek, J Zavlažování · Vydavateľstvo: ERA group, 2008,111s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 120

A
B
C
DEFX
62,5 %
29,2 %
5,8 %
2,5 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: