Sylabus predmetu A15-0161-B - Športové trávniky (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0161-B
Názov predmetu: Športové trávniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Bodové hodnotenie v priebehu semestra: - určenie semien z miešanky a rastlín trávnikových druhov (slov., lat.) - 20 bodov - semestrálna práca (PowerPoint prezentácia) - 20 bodov Záverečná skúška: - test + ústna skúška - 60 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z biologických a ekologických vlastností, ale aj technologických charakteristík tráv, zo zakladania, ošetrovania, regulácie neželaných burín, machu, chorôb a škodcov, hodnotenia kvality a obnovy (renovácie) športových trávnikov.
Stručná osnova predmetu:
História, rozdelenie, význam a ekologické funkcie, abiotické faktory a biotické zložky trávneho ekosystému športových trávnikov. Rastliny a prostredie v trávnom ekosystéme športového trávnika, vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy, rastlinné spoločenstvá, biotopy a ich ochrana. Pôda ako prírodný zdroj, vegetačný substrát, zostavovanie miešaniek a zakladanie športových trávnikov. Burinové druhy, ich výskyt a diagnóza, príčiny, regulácia a prevencia zaburinenosti. Choroby a škodcovia, symptómy a ich regulácia. Ošetrovanie, obnova poškodených plôch. Testovanie vertikálneho profilu pôdy a mechanických vlastností trávnika.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bureš, F.: Trávnikárske praktikum. Brno, MZLU, 1996
Bureš, F.: Trávniky. Vydavateľstvo Gramina, Kralice nad Oslavou, 1998
Cagaš, B.: Choroby a škudci pícních a trávnikových trav. Oseva Pro s.sro- VST Zubrí, 1997
Gregorová, H.: Trávnikárstvo. Učebné texty. SPU Nitra, 2001, 108 s. ISBN 80-7137-876-3
Gregorová, H.-Novák, J.: Účelové trávniky, VES SPU, Nitra, 1996
Novák, J.: Pasienky, lúky a trávniky. Prievidza: Patria I., 1.vyd., 2008, 708 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Novák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: