Sylabus predmetu U15-0096-I - Environmentálny audit a certifikácia (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0096-I
Názov predmetu: Environmentálny audit a certifikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca a jej prezentácia 40 bodov. Záverečná skúška za 60 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s aktuálnymi prístupmi k rôznym druhom environmentálnym auditov vo výrobnej sfére a ich certifikácii. Študenti budú mať možnosť poznať environmentálny audit vymedzený vplyvom podniku; audit týkajúci sa rizík, environmentálny audit spojený s príslušným produktom, surovinou, odpadom a pod.; environmentálny audit zohľadňujúci dopad zriadenia určitej prevádzky na určitom mieste, ktorý hodnotí vplyv jej pôsobenia na konkrétne miesto; a najmä environmentálny audit, zohľadňujúci všetky environmentálne vplyvy, spojené s celkovým fungovaním podniku. Ďalej budú študenti oboznámení aj s tzv. auditom súhlasu, auditom uskutočňovaným po haváriách, auditom rizika, ako aj auditom všeobecného environmentálneho riadenia podniku na životné prostredie. Študentom bude umožnené zoznámiť sa s vypracovaním environmentálnej bilancie firmy, ktorá je následne sprístupnená verejnosti. Cieľom výučby tejto problematiky je aj uľahčenie riadenia činnosti, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie a posudzovanie zhody týchto skutočností s environmentálnou politikou. Požiadavky na environmentálny audit sú predmetom noriem STN EN ISO 14010, 14011 a 14012. Systém environmentálneho auditu je dobrovoľným systémom zodpovednosti podniku voči životnému prostrediu. K jeho hodnoteniu interní a externí audítori vykonávajú audity. Pri vykonaní auditu sa v nariadení ES č.1836/93 o environmentálnom audite stanovia hľadiská, ku ktorým patria: posudzovanie a kontrola minimalizácie dopadov činností podniku na ŽP, energetický manažment, včítane možných úspor a využitia nekonvenčných dostupných zdrojov energie, využitie a zaobchádzanie so základnými a pomocnými prostriedkami, vrátane vody, hodnotenie, kontrola a zníženie hlučnosti, využívanie nových, inovačných a zmenených technológií, príprava výroby, podniková ochrana životného prostredia a rozdeľovanie zákaziek, bezpečnosť práce a ochrana zdravia pracovníkov, environmentálne školenia a vzdelávanie personálu, ale aj verejnosti v oblasti životného prostredia. Environmentálny audit prinesie podnikom mnohé výhody, najmä: zníženie nákladov, zníženie rizík, zlepšenie konkurencieschopnosti podniku ako aj zlepšenie vnútropodnikovej organizácie podniku.
Stručná osnova predmetu:
Environmentálny audit je nástrojom riadenia, ktorý zahŕňa systematické, zdokumentované, pravidelné periodické a objektívne hodnotenie výkonnosti organizácie, manažmentu a postupov pre ochranu životného prostredia. Environmentálny audit je základným systémovým prvkom implementácie systému environmentálneho manažérstva, ktorý by mal prebiehať v troch stupňoch: príprava, prevedenie a vyhodnotenie. Druhy auditov. Environmentálny audit je považovaný za audit ochrany životného prostredia a environmentálneho manažmentu a ako taký slúži k systematickému, dokumentovanému periodickému a objektívnemu posúdeniu ako dobre fungujú organizácie, ich manažment a zariadenia na ochranu životného prostredia. Cieľom je začleniť prístupy k ochrane a tvorbe životného prostredia do podnikateľskej praxe. Výučba bude vychádzať z nariadenia EÚ č. 1836/93 a zo skutočnosti, že do tohto systému niektoré krajiny zaradili už aj poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAJLA, J. Akreditácia, certifikácia a audit. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 177 s. ISBN 978-80-552-0627-1.
BUJNA, M. -- PRÍSTAVKA, M. -- KOTUS, M. -- ŽITŇÁK, M. Safety audit in selected organization = Audit bezpečnosti vo vybranej organizácii. In Acta technologica agriculturae. 15, 3 (2012), s. 57--60. ISSN 1335-2555.
ZAJÁC, P. -- ČAPLA, J. -- GOLIAN, J. -- VIETORIS, V. Akreditácia a certifikácia v potravinárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 174 s. ISBN 978-80-552-0512-0.

Odporúčaná:
Cahill, L. B. et al. 2001. Environmental Health and Safety Audits - 8th edition. USA, Maryland : Government Institutes Rockville, 2001. 713 p. ISBN 0-86587-825-0.
INTERNATIONAL STANDARD: ISO 19011:2002(E). Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. 31 p.
Pain, S.W. 2010. Safety, Health, and Environmental Auditing - a Practical Guide. New York :Taylor and Francis Group, 2010. 206 p. ISBN 978-1-4398-2947-9.
Russell, J.P. ed. 2000. The Quality Audit Handbook - Principles, Implementation and Use. Second Edition. USA : ASQ Quality Press, 2000. 292 p. ISBN 0-87389-460-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

ABC
D
E
FX
28,7 %
19,5 %
40,2 %
10,3 %
1,3 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 18. 5. 2020
Schválil: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 05. 2020.

Typ výstupu: