Sylabus předmětu P15-0155-B - Výroba tradičných potravín a jedál (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0155-B
Názov predmetu:
Výroba tradičných potravín a jedál
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test 20 bodový, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť absolventom všeobecný prehľad o tradičných jedlách a potravinách doma, v Európe a vo svete. Priblížiť surovinovú skladbu jednotlivých jedál a typické znaky jednotlivých národných kuchýň. Zároveň sa oprieť aj o legislatívny rámec a možnosti certifikácie krajových jedál a špecialít.
Stručná osnova predmetu:
Legislatíva a všeobecná kategorizácia národných jedál.
Európsky portál DOOR ako databáza tradičných špecialít a pokrmov.
Databáza archa chutí a SLOWFOOD.
Rozdelenie lokálnych jedál podľa regiónov.
Tradičné potraviny a jedlá svetovej kuchyne.
Národné kuchyne a gastronomické trendy.
Možnosti certifikácie tradičných produktov.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet je určený pre viacero študijných programov, v študijnom programe Potraviny a technológie v gastronómii sa vyučuje v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABC
D
EFX
55,6 %
11,1 %
22,2 %
11,1 %
0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Patrícia Martišová (cvičiaci)
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: