Sylabus predmetu T15-0119-B - Mechanizácia rastlinnej výroby (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0119-B
Názov predmetu: Mechanizácia rastlinnej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: farmárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa zadajú seminárne práce. Na konci semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Počas semestra je jedna čiastková písomná skúška.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie
B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D
najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity
za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.


Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie znalostí o základných princípoch z oblasti konštrukcie strojov, technológiách práce a nastavenia strojov z hľadiska ich optimálneho pôsobenia v procese biologický materiál - stroj z pohľadu kvality práce.
Vzdelávacie výsledky- po absolvovaní predmetu je študent schopný navrhnúť konkrétnu linku vo výrobnom procese pestovania rastlín v pracovných podmienkach poľnohospodárskej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Mechanizácia základnej a plošnej úpravy pôdy, hnojenia, sejby a sadenia, ošetrovania rastlín a chemickej ochrany. Mechanizácia zberu krmovín, zrnovín a okopanín. Mechanizácia pozberovej úpravy produktov a zberu špeciálnych plodín. Mechanizácia sušenia. Mechanizácia zavlažovania. Princíp práce hlavných funkčných častí strojov, regulovanie činnosti pracovných ústrojenstiev na optimálnu akosť práce. Zostavovanie poľnohospodárskych súprav a technologických liniek. Bezpečnosť práce so strojmi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Piszczalka, J. - Maga, J.2002. Mechanizácia rastlinnej výroby. VES SPU v Nitre, 2002, 200s. ISBN 80-8069-071-5
2.Angelovič, M. - Jobbágy, J.2010.Mechanizácia rastlinnej výroby, SPU v Nitre, 2010,179s, ISBN 978-80-552-0453-6.
3. Páltik, J.a kol.2003.Stroje pre rastlinnú výrobu (obrábanie pôdy, sejba). Celoštátna vysokoškolská učebnica. SPU Nitra, 2003.
4. Odborné časopisy:Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, Mechanizace zemědělství.
5. www stránky z oblasti poľnohospodárskej techniky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
11,9 %17,9 %11,9 %16,4 %41,9 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: