Sylabus predmetu A15-0146-B - Manažment chovu HD (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0146-B
Názov predmetu: Manažment chovu HD
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: farmárstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy za 20 bodov a záverečná písomná a ústna skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent porozumie biologickým, produkčným a chovateľsko-ekonomickým aspektom chovu hovädzieho dobytka v systéme farmy zameranej na výrobu mlieka a hovädzieho mäsa.
Stručná osnova predmetu:
Význam chovu HD, produkčné a mimoprodukčné funkcie chovu hovädzieho dobytka v podmienkach Slovenska a vo vzťahu k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Biologické, produkčné a ekonomické aspekty výroby mlieka, mäsa a reprodukcie. Významné zahraničné a domáce plemená hovädzieho dobytka a ich uplatnenie pri efektívnej výrobe mlieka a mäsa. Plemenárska práca, označovanie a kontrola úžitkovosti HD. Nepriame úžitkové vlastnosti hovädzieho dobytka. Manažment a technika chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. Chov dojčiacich kráv na Slovensku.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Strapák a kol. Chov hovädzieho dobytka, vysokoškolská učebnica, SPU Nitra, 2013
Strapák, P., Hlaváč, M. Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého plemena, "Systém 97", 1998

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 177

ABCDEFX
19,8 %11,9 %22,0 %24,3 %15,8 %6,2 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Strapák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: