Sylabus předmětu A15-0014-B - Výroba a využitie organických hnojív (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0014-B
Názov predmetu: Výroba a využitie organických hnojív
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Jedna písomná skúška za 30 bodov v priebehu semestra, semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna)za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa vedomosti o význame organických hnojív z hľadiska udržovania resp. zvyšovania pôdnej úrodnosti. Po absolvovaní predmetu dokáže organické hojivá vyrobiť a následne ich aj prakticky aplikovať. Dokáže určiť dávky organických hnojív a bilancovať organické látky v rámci plánov hnojenia v rôznych sústavách hospodárenia. Dokáže uplatňovať ekologické aspekty aplikácie organických hnojív v intenciách nitrátovej smernice a v súlade s platnými normami Slovenskej republiky a EU.
Stručná osnova predmetu:
Z hľadiska výroby organických hnojív je nutné presadiť, aby živočíšna výroba zodpovedala za množstvo a kvalitu hospodárskych hnojív ako rastlinná výroba zodpovedá za množstvo a kvalitu krmovín. Predmet v sebe zahŕňa úzke prepojenie rastlinnej a živočíšnej výroby a rieši nasledovné problematiky: výroba základných organických hnojív (maštaľný hnoj, močovka, hnojovica) a vplyvy pôsobiace na ich množstvo a akosť, druhy zvierat a produkcia základných organických hnojív, zásady skladovania, ukladania a ich použitia, progresívne metódy výroby a spracovania - výroba bioplynu, doplnkové organické hnojivá (komposty, slama, zelené hnojenie, rašelina) ich výroba a použitie , ekologické aspekty aplikácie organických hnojív, použitie organických hnojív a ich zaradenie do plánov hnojenia v rôznych sústavách hospodárenia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fecenko, J.: Organické hnojivá, VES Nitra, 1990, 96 s.
Fecenko,J - Ložek,O.: Výživa a hnojenie poľných plodín, VES Nitra, 2000, 442 s.
L.-Bartošová, M. a kol.: Trvaloudržateľné a ekologické poľnohspodárstvo. Nitra, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
16,7 %4,2 %16,7 %29,2 %33,2 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: