Sylabus predmetu U15-0109-B - Využitie a ochrana prírodných zdrojov (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0109-B
Názov predmetu:
Využitie a ochrana prírodných zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť využívanie a ochranu obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov v krajinnom priestore Slovenska.
Stručná osnova predmetu:
Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje prírody, ako ekosystémové služby. Pôda. Voda. Nerastné suroviny. Vzduch. Biota. Trvalo udržateľné využívanie potenciálu krajiny. Stratégie ochrany a manažment prírodných zdrojov. Globálne a lokálne hľadiská využívania prírodných zdrojov. Prognózy a scenáre využívania prírodných zdrojov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Campbell, BM, Sayer, JA: Integrated Natural Resources Management. Wallingford : CABI, 2010, 315 s.
Fehér, A. Prírodné zdroje a ich využitie. Skriptá, VES SPU, 2005
Hronec, O.: Prírodné zdroje. Košice : Royal Unicorn, 2000, 234 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 372

A
BCD
E
FX
17,2 %21,2 %18,8 %
15,3 %
27,2 %
0,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Daniela Halmová, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
24. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: