Sylabus predmetu U15-0104-I - Projekty pre využívanie a ochranu ekosystémov (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0104-I
Názov predmetu: Projekty pre využívanie a ochranu ekosystémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, tímový projekt
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný samostatne alebo v spolupráci s príslušnými orgánmi navrhnúť projekt pre využívanie a/alebo ochranu ekosystémov v podmienkach Slovenska a v EU.
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia udržateľného využívania ekosystémov (prírodných zdrojov, služieb atď.). Ochranné opatrenia proti možným negatívnym dôsledkom využívania ekosystémov. Hodnotenie podkladov pri príprave projektov. Metodický prístup prípravy projektov. Špecifiká projektov pre využívanie a ochranu vybraných kategórií zdrojov (nerastné suroviny, pôda, voda, energia, biota). Rozmiestnenie činností v priestore (území). Právna zopdpovednosť pri príprave projektov (legislatíva projektovania). Ekonomické nástroje projektovania. Stret záujmov pri využívaní ekosystémov a riešenie konfliktov. Adaptívne rozhodovanie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bruce, A., Langdon, K.: Riadenie projektu. Bratislava : Slovart, 2072 s.03,
Campbell, BM, Sayer, JA: Integrated Natural Resources Management. Wallingford : CABI, 2010, 315 s.
Svozilová, A.: Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2006, 353 s., 2007, 2008

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
BCD
E
FX
47,4 %
42,1 %
10,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: