Course syllabus PHD_A314_N - Breeding of insect pollinators (FAaFR - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
PHD_A314_N
Názov predmetu: Chov hmyzích opeľovačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 05. 2019.

Type of output: