Sylabus predmetu Z15-0201-B - Úvod do štúdia (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0201-B
Názov predmetu:
Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 5 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Repiský, J. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU, Nitra

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Mária Urbanová (prednášajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 1. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: