Sylabus předmětu E15-0178-B - Retail Academy II. (FEM - SS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0178-B
Názov predmetu:
Retail Akadémia II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (zodpovedný za predmet)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
13. 8. 2019
Schválil:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 08. 2019.

Typ výstupu: