Sylabus predmetu U15-0105-I - Tropické a subtropické ekosystémy: funkcie a služby (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0105-I
Názov predmetu: Tropické a subtropické ekosystémy: funkcie a služby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písaný test, seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný riešiť udržateľné využívanie tropických a subtropických ekosystémov a pripraviť krátkodobé a dlhodobé stratégie využívania a ochrany týchto ekosystémov.
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra ekosystémov v tropických a subtropických oblastiach (pôda, klíma, vegetácia, živočíšstvo a pod.). Energetické a materiálové toky v týchto ekosystémoch. Charakteristika vybraných biómov a ekosystémov (dažďové pralesy, monsúnové lesy, mangrove, savany, púšte a polopúšte, horské oblasti, mediterán a pod.). Dynamika a využívanie oceánov. Hodnotenie súčasného využívania vybraných ekosystémov a možnosti ich trvalo udržateľného využívania (tropické poľnohospodárstvo a lesníctvo), boj s chudobou. Podporné mechanizmy, riešenie prípadových štúdií.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Walter, H., Breckle, S.: Ecological systems of the geobiosphere 2, Tropical and Subtropical Zonobiomes. Stuttgart : Gustav Fischer Verlag, Reprint of the original 1st ed. 1986, XIV, 465 s.
Walter, H.: Ecology of Tropical and Subtropical Vegetation. Oliver and Boyd, 539 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 80

A
BCDEFX
51,3 %
28,8 %6,3 %5,0 %8,6 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
10. 2. 2020
Schválil:
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 10. 02. 2020.

Typ výstupu: