Course syllabus A15-0005-B - Odborná prax Bc. (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0005-B
Názov predmetu: Odborná prax Bc.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
odborná prax/exkurzia50 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 5
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie odbornej praxe v stanovenom rozsahu.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie predstavy o činnosti podnikateľského subjektu , zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením poľnohospodárskeho podniku. Prax sa realizuje na farmách SPU v Nitre. Študent dokáže riešiť jemu zadané praktické úlohy, študent dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov.
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy napr. v Botanickej záhrade, v Jazdiarni, na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky, vo viváriu príp. v laboratóriách univerzity.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 396

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Demjanová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: Ing. Eva Demjanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: