Sylabus predmetu A15-0043-I - Biometrika (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0043-I
Názov predmetu: Biometrika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa ľudí - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 40 bodov a záverečná písomná (ústna) skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať základné štatistické metódy pri analýze biologických údajov a procesov hospodárskych zvierat a človeka.
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy zakladania experimentov. Zber údajov a ich klasifikácia. Práca so štatistickým softvérom SAS. Popisná štatistika. Normalita údajov. Štatistické hypotézy. Korelačná a regresná analýza. Základy analýzy rozptylu (ANOVA) biologických údajov. Praktické biometrické analýzy a prezentácia výsledkov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CANDRÁK, J. -- GAŽO, J. Field experimentation and biometrics. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0948-7.

Odporúčaná:
Stehlíková, B. 1998. Základy bioštatistiky. Nitra : SPU.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 768

A
B
CD
E
FX
21,7 %
11,7 %
13,0 %
14,8 %
38,5 %
0,3 %
Vyučujúci : Ing. Jozef Bujko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Strapáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: