Sylabus predmetu A15-0048-I - Genetika populácií (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0048-I
Názov predmetu:
Genetika populácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 1. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 20 bodoch v priebehu semestra (40 bodov). Záverečná písomná skúška za 60 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové vedomosti o genetickej premenlivosti kvalitatívnych znakov a kvantitatívnych vlastností na úrovni populácií. Je schopný samostatne aplikovať metódy genetického hodnotenia populácií zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Genetická premenlivosť kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov a vlastností v populáciách. Génová a genotypová štruktúra populácií. Rovnovážny stav v populáciách a jeho zmeny. Metódy hodnotenia zmien frekvencie génov a genotypov. Dynamika zmien genotypovej štruktúry a genetická vzdialenosť populácií. Genetické parametre úžitkových vlastností HZ, metódy ich odhadu a využitie v selekcii a šľachtení. Genetická podstata heterózy a inbríding depresie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TRAKOVICKÁ, A. -- KASARDA, R. -- MORAVČÍKOVÁ, N. -- BUJKO, J. Návody na cvičenia z genetiky populácií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 140 s. ISBN 978-80-552-2054-3.
KADLEČÍK, O. -- MORAVČÍKOVÁ, N. -- KASARDA, R. Biodiverzita populácií zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 285 s. ISBN 978-80-552-1763-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 295

ABC
D
E
FX
13,9 %10,5 %
13,9 %
21,7 %
33,6 %
6,4 %
Vyučujúci :
Ing. Jozef Bujko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Kristína Lehocká (cvičiaci)
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Barbora Olšanská (cvičiaci)
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 9. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 03. 2020.

Typ výstupu: