Sylabus předmětu A15-0132-B - Hiporehabilitácia (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0132-B
Názov predmetu:
Hiporehabilitácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
- 100 % aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach,
- absolvovanie čiastkovej 30-bodovej písomnej práce, z ktorej študent musí získať minimálne 15 bodov,
- vypracovanie, odovzdanie a odprezentovanie semestrálnej práce (10 bodov)

Záverečná skúška
- záverečná skúška bude vykonaná písomnou a ústnou formou
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti hiporehabilitácie, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok, cvičení a stanovených tém samoštúdia.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami vplyvu koňa na liečbu chorých a postihnutých pacientov.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí základy špeciálneho výcviku terapeutického koňa. Oboznámi sa s materiálno-technickým zabezpečením nevyhnutným na výkon hiporehabilitácie. Vie aplikovať základné terapie pre postihnutých pacientov. Zdokonalí sa v zásadách prevádzkovania hiporehabilitačných centier.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MLYNEKOVÁ, E. -- HALO, M. Hiporehabilitácia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 127 s. ISBN 978-80-552-1295-1.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 91

AB
C
D
E
FX
34,1 %
14,3 %
15,4 %
18,7 %17,5 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: