Sylabus predmetu A15-0134-I - Chov exotických párno a nepárnokopytníkov (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0134-I
Názov predmetu: Chov exotických párno a nepárnokopytníkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 15 bodov v priebehu semestra (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná za 60 bodov (písomná - 30 bodov, ústna - 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o chove vybraných druhov a plemien exotických párno a nepárnokopytníkov chovaných farmovým spôsobom a v zoologických záhradách.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri manažovaní chovu vybraných druhov párnokopytníkov a nepárnokopytníkov a identifikovať faktory ovplyvňujúce produkciu a kvalitu ich produktov (mlieko, mäso, vlna, kašmír).
Stručná osnova predmetu:
Taxonomické začlenenie a domestikácia vybraných druhov a plemien párno a nepárnokopytníkov. Popis najvýznamnejších exotických kopytníkov chovaných ako hospodárske zvieratá (zebu, byvol, jak, bali-banteng, sob, ťavy, lamy a alpaky, angorské a kašmírske kozy, somáre, muly, exotické plemená ošípaných a oviec, farmy jeleňov) alebo chovaných v zoologických záhradách resp. v oborách (bizón, zubor, žirafa, nosorožec, hroch, kôň przewalského, zebry, atď.). Špecifiká chovu, reprodukčnej biológie, výživy a kŕmenia, adaptačné vlastnosti a manažment exotických kopytníkov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
http://www.arab.net/camels/; http://www.bubalis.com/; a iné.
Ángeles Péres-Cabal, Ma - Gutiérrez, J.P. - Cervantes, I. - Jesús Alcalde, Ma. 2011. Fibre production in South American camelids and other fibre animals. Wageningen, Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 248 s. ISBN: 978-90-8686-172-9.
Bakoš, A. - Hell, P. 1999. Poľovníctvo 1. Bratislava : ParPress, 266 s. ISBN-80-88789-45-1.
Fantová, M. a i. 2000. Chov koz, Nakl. Praha : Brázda, 191 s. ISBN 80-209-0290-2.
Horák, F. a i. 2012. Chováme ovce. Praha : Brázda, 383s. ISBN 80-209-0328-3.
Margetín, M. 2013. Chov exotických párnokopytníkov a nepárnokopytníkov. 1. vyd. Nitra : SPU, 88 s. ISBN 978-80-552-0990-6.
Vedecké a odborné časopisy (Small Ruminant Research a iné)
Vohradský, F. 1999. Místní plemena domácich zvířat tropů a subtropů. Praha : Academia, 539 s.
Yagil, R. 1982. Camels and camel milk. FAO Animal production and health paper 26, Rome : FAO, ISBN 92-5-101169-9.-45-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

ABCDEFX
21,1 %20,3 %22,0 %19,5 %17,1 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: