Sylabus předmětu A15-0135-I - Chov koní (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0135-I
Názov predmetu:
Chov koní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- 100 % aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach,
- absolvovanie 2 čiastkových (spolu 40 bodov), minimálny počet pre udelenie zápočtu je 20 bodov.

Záverečná skúška:
- vykonaná písomnou a ústnou formou,
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti chovu koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok a cvičení.
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti potrebné k riadeniu chovu koní a šľachteniu požadovaných úžitkových typov.
Stručná osnova predmetu:
Výuka je zameraná na vývoj chovu koní a šľachtiteľskú prácu v chove koní. Študent je schopný posúdiť telesnú stavbu a charakterizovať najvýznamnejšie plemená koní. Vie identifikovať a popísať jednotlivé kategórie koní. Súčasťou výuky je osvojenie si základných princípov technológie chovu, odchovu a výcviku koní. Osvojí si zásady prevádzkovania nových systémov chovu, ktoré uplatní v zlepšení chovateľského prostredia.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.
HALO, M. -- MASSANYI, P. -- KRŠKOVÁ, L. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 110 s. ISBN 80-8069-326-9.
HALO, M. -- GRÁCZ, F. -- KOVALČÍK, E. -- POLAKOVIČ, S. Popis exteriéru a označovanie koní. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2007. 67 s. ISBN 978-80-89148-29-5.

Odporúčaná:
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. Praha: Nakladatelství Brázda, 2001. 350 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 415

A
B
C
DE
FX
39,0 %
15,9 %
10,4 %
13,3 %21,0 %0,4 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. (prednášajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2020
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: