Course syllabus 621A408 - Chov kôz (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A408
Názov predmetu: Chov kôz
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastkový písomný test (2), seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú teoretické a praktické poznatky o biológii druhu, technológii a manažovaní stáda kôz, o získavaní a spracovaní kozích produktov, ekonomike a využívaní kôz v podmienkach trvalo udržateľného prostredia.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri manažovaní chovu dojných a mäsových kôz, pochopí aký význam má šľachtiteľská a plemenárska práca v chove kôz a dokáže identifikovať faktory ovplyvňujúce produkciu a kvalitu základných kozích produktov.
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a zvláštnosti chovu kôz u nás a vo svete. Domestikácia kôz a charakteristika plemien vhodných pre rôzne produkčné zameranie. Teoretické a praktické aspekty produkcie kozieho mlieka, mäsa, kašmíru a mohéru, ich význam. Kontrola úžitkovosti a hodnotenie plemenných kôz. Základy manažovania farmy, technologické systémy a technika chovu. Praktická výučba na VPP zameraná na názorný popis exteriéru kôz, hodnotenie kozičiek a capkov, ukážka starostlivosti o kozľatá počas odchovu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Fantová, M. a i. 2000. Chov koz, Praha : Brázda, 191s. ISBN 80-209-0290-2.
Hetherington, L. – Matthews, J.G. 1992. All about goats. 3. vyd. Ipswich, United Kingdom : Farming Press, 179 s. ISBN 0-85236-229-3.
Křížek, J. a i. 1992. Chov koz, Praha : Farm, 175 s. ISBN 80-901259-0-5.
Ochodnický, D. a i. 1989. Kŕmenie oviec a kôz, Bratislava : Príroda, 133 s. ISBN 80-07-00036-4.
Ochodnický, D. 1993. Moderný chov kôz, 2. vyd. Nitra : Animapress, 157 s. ISBN 80-85567-11-3.
Vedecké a odborné časopisy (Slovenský chov, Chov oviec a kôz), zborníky z vedeckých a odborných konferencií súvisiacich s problematikou chovu kôz.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 338

ABCDEFX
31,1 %16,0 %38,2 %5,3 %9,4 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Type of output: