Sylabus predmetu 621A319 - Inulínové plodiny (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A319
Názov predmetu: Inulínové plodiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teoretickým a praktickým poznatkom z oblasti pestovania a využitia plodín s obsahom inulínu. Dokáže prakticky analyzovať a identifikovať vybrané rastlinné materiály z hľadiska dosiahnutej úrody, hodnotiť a posudzovať užitkové časti rastlín.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika inulínových plodín. Význam inulínu z hľadiska racionálnaj výživy a prevencie civilizačných chorôb. Inulínové plodiny pre priemyselné a potravinárske využitie. Zásady pestovania a využitia inulínových plodín. Botanická charakteristika a praktické morfologické a kvalitatívne hodnotenie inulínových plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Čepl J., Vacek J., Bouma J.: Technologie pěstovani a užiti topinamburu. Metodika pro zemědělskou praxi. Praha: Ustav zemědělskych a potravinařskych informaci, 1997, 19 s. ISBN 80 – 86153 – 08 – 8
Eloy Fernández C., I. Viehmannová a kol.: Netradiční plodiny pro diabetiky . Vyd.: Grada, 2010
Konečný I.: Pěstovani čekanky. Metodika pro zemědělskou praxi. Praha: Ustav zemědělskych a potravinářských informaci, Praha, 1997, 22 s. ISBN 80 – 86153 – 01 – 0
M. Kleňová: Pestovanie a praktické využitie menej známych druhov zeleniny. Vyd: Mária Kleňová, 2005
Špaldon, E. : Rastlinná výroba. Bratislava, Príroda, 1982, s. 444, 492 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 207

ABCDEFX
45,9 %22,7 %14,5 %7,7 %9,2 %0 %
Vyučujúci : Ing. Ladislav Illéš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: