Sylabus předmětu A15-0137-B - Jazdectvo I (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: A15-0137-B
Názov predmetu:
Jazdectvo I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- 100 % účasť na cvičeniach,
- absolvovanie čiastkovej písomnej práce (spolu 40 bodov), z ktorej študent musí získať minimálne 20 bodov.

Záverečná skúška:
- záverečná skúška bude vykonaná ústnou a písomnou formou,
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti jazdectva, ktorá bola obsahovou náplňou cvičení.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať moderné teoretické a praktické vedomosti o psychológii koní a tréningovom procese jazdcov a koní, základy správneho jazdenia a zásady ovládania koňa.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa základné vedomosti o psychológii koňa pri jeho výcviku. Zvládne základy prípravy koňa na výcvik a jazdenie. Získa návyky školného sedu, a osvojí si pomôcky sedom, holeňou a rukou. Vie pripraviť podmienky pre aplikovanie nových prvkov v tréningovom procese jazdcov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.
MARŠÁLEK, M. -- ZEDNÍKOVÁ, J. -- HALO, M. -- JACKOWSKI, M. Jezdectví. 2. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008. 113 s. ISBN 978-80-7394-120-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 159

A
B
CD
E
FX
40,3 %
14,5 %
20,1 %13,2 %
8,8 %
3,1 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: