Sylabus předmětu A15-0140-B - Kurz jazdectva pre začiatočníkov (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0140-B
Názov predmetu: Kurz jazdectva pre začiatočníkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- 100 % účasť na cvičeniach,
- ošetrovanie a základná manipulácia s koňom,
- praktické zvládnutie uzdenia a sedlania koňa, nasadanie na koňa, správny sed v kroku
a v kluse.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s chovateľským prostredím koní. Naučiť ich základom správneho jazdenia a zásadám ovládania koňa.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí základné poznatky o psychológii koňa. Je schopný zostaviť základnú metodiku výcviku jazdca. Zvládne základy jazdeckého výcviku a samostatne dokáže ovládať koňa v kroku a v kluse. Vie pripraviť podmienky pre aplikovanie nových prvkov v tréningovom procese jazdcov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
9. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 09. 03. 2020.

Typ výstupu: