Sylabus predmetu A15-0163-B - Liečivé rastliny (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0163-B
Názov predmetu:
Liečivé rastliny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 5. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
farmárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test (40 bodov), prezentácia seminárnej práce (20 bodov) a záverečná skúška (40 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa poznatky a rozšíri si vedomosti o liečivých rastlinách pestovaných v kultúrnych agroekologických podmienkach a zberaných z prírody. Dokáže identifikovať významné druhy liečivých rastlín, rastlinné látky a liekopisné vegetabilné drogy. Vypracovaním semestrálnej práce získa základne poznatky o morfologickej stavbe liečivých rastlín, ich obsahových látkach a použití.
Stručná osnova predmetu:
Význam a použitie liečivých rastlín. Produkcia liečivých, koreninových a aromatických rastlín na Slovensku a vo svete. Obsahové látky liečivých rastlín a ich variabilita. Technológia pestovania liečivých, koreninových a aromatických rastlín. Vegetabilná droga - spôsoby prípravy a úpravy, skladovanie, adjustácia a použitie v humánnej a veterinárnej medicíne. Terénne cvičenia a exkurzie sú realizované v spolupráci s VPP SPU, s.r.o. Kolíňany, Fytopharma, a.s. Malacky a BZ SPU v Nitre.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eftimová, J. - Habán, M., 2012: Produkcia liečivých rastlín. Košice : UVLF, 90 s. ISBN 978-80-8077-318-2
Habán, M. - Lacko-Bartošová, M. - Habánová, M. - Kosík, T. - Lacko-Bartošová, L., 2012: Herbs - študijný materiál - liečivé a aromatické rastliny - pre podporu farmárov. Budapešť : Trebag, DVD. LLP-LdV-TOI-2010-HU-008
Habán, M. - Otepka, P. - Vaverková, Š. - Habánová, M. - Kobidová, R., 2013: Liečivé rastliny. Nitra : SPU, 160 s. ISBN 978-80-552-1121-3
Ružičková, G. - Dušek, K. - Dušková, E. - Habán, M. - Kocourková, B. et al., 2013. Léčivé a kořeninové rostliny z čeledi miříkovité. Brno : Mendelova univerzita vo vydavateľstve Baštan Olomouc, 124 s. ISBN 978-80-87091-37-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 398

A
B
C
D
EFX
23,6 %
17,3 %
30,7 %
13,6 %14,1 %0,7 %
Vyučujúci : doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD. (cvičiaci)
Ing. Dominika Zvercová (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: