Sylabus předmětu A15-0147-B - Manažment chovu koní (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0147-B
Názov predmetu: Manažment chovu koní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
hipológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach,
- odovzdanie protokolov z praktických cvičení,
- absolvovanie 2 čiastkových písomných prác (spolu 40 bodov) - minimálny počet na udelenie zápočtu je 20 bodov.

Záverečná skúška:
- bude vykonaná písomnou a ústnou formou,
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti chovu koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok a cvičení.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je študovať nové programy rozvoja chovu koní, spôsoby testovania ich výkonnosti a manažment v chove s využitím nových biotechnologických metód.
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí základné charakteristiky plemien koní, ktoré doplní v rámci praktických cvičení vo vzorkovnici plemien. Je schopný hodnotiť exteriér a mechaniku pohybu, modelovať testovanie výkonnosti a športovú testáciu koní. Vie aplikovať vedecké a technické riešenia do praktickej činnosti v oblasti hygieny a postrojovania koní. S využitím progresívnych metód riadenia a technológií je schopný zostaviť plemenársky program zvyšovania výkonnostnej úrovne chovu koní. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických systémov, ktoré uplatní pri zlepšovaní chovateľského prostredia zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.
HALO, M. -- GRÁCZ, F. -- KOVALČÍK, E. -- POLAKOVIČ, S. Popis exteriéru a označovanie koní. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2007. 67 s. ISBN 978-80-89148-29-5.
HALO, M. -- MASSANYI, P. -- KRŠKOVÁ, L. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 110 s. ISBN 80-8069-326-9.

Odporúčaná:
DUŠEK, J. et al. Chov koní. Praha: Nakladatelství Brázda, 2001. 350 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A
B
C
D
E
FX
32,5 %18,5 %12,6 %15,2 %
20,5 %
0,7 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: