Sylabus predmetu 621A230 - Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojov (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A230
Názov predmetu: Mimoprodukčné funkcie prírodných zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 9 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a pestovaných plodín, manažmentu trávnikov, úhorovania a ďalšieho nekonvenčného využitia tráv, ďatelinovín a ostatných plodín.
Stručná osnova predmetu:
Význam poľnohospodárstva a pestovaných plodín z hľadiska mimoprodukčných funkcií (zodpovednosť za údržbu krajiny, zachovanie biodiverzity, ochrana pôdy pred eróziou, ochrana vodných zdrojov, tvorba zdravého prostredia pre regeneráciu fyzických a duševných síl človeka a pod.). Biologická a ekologická charakteristika tráv, ďatelinovín a ostatných rastlín použiteľných do trávnikov, na úhorenie, do miešaniek pre poľovnú zver, pre energetické účely atď.. Projektovanie, zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Zostatovanie miešaniek na úhorenie, zakladanie porastov a ošetrovanie úhorenej pôdy. Monokultúry a miešanky pre poľovnú zver. Energetické plodiny a ich pestovanie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GREGOROVÁ, H.: 2001. Trávnikárstvo. Nitra: SPU - Ochrana biodiverzity, 2001, 108 s., ISBN 80-7137-876-3
Holúbek, R., Jančovič, J., Gregorová, H., Novák, J., Durková, E., Vozár, Ľ.: Krmovinárstvo- Manažment pestovania a využívania krmovín. Nitra: VES- SPU, 2007. 419s. ISBN 978-80-8069-911-6
JAMRIŠKA, P. a kol.: 2003. Obhospodárovanie ornej pôdy dočasne vyradenej z obrábania - úhorenie. Piešťany: VÚRV, 2003, 60 s., ISBN 80-968553-4-4
Novák, J.: Pasienky, lúky a trávniky. Prievidza: Patria I., 1.vyd., 2008, 708 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 145

ABCDEFX
22,8 %28,3 %20,7 %9,7 %17,2 %1,3 %
Vyučujúci : Ing. Peter Kovár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Novák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: