Sylabus predmetu A15-0164-I - Náuka o burinách (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0164-I
Názov predmetu:
Náuka o burinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), protokol z terénneho cvičenia (10 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná - písomná za 50 bodov a ústna za 10 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získanie teoretických a praktických poznatkov z hodnotenia aktuálnej zaburinenosti v jesennom a jarnom aspekte. Dokáže vykonať evidenciu a následne vybrať možný regulačný zásah. Vie predpokladať možné škody spôsobený výskytom burín na stanovišti. Návrh riešenia regulácie zaburinenosti pôdy a porastov. Syntetické riešenie problému burín v rôznych systémoch hospodárenia na pôde.
Stručná osnova predmetu:
Hospodársky význam burín - všeobecne. Škodlivosť burín. Aktuálna zaburinenosť - metódy jej zisťovania. Charakteristika biologických skupín burín a významných druhov. Biologické a botanické charakteristiky normovaných a karanténných druhov burín. Ekologický index burín v agroekosystéme a jeho význam. Buriny v šľachtiteľskej a semenárskej praxi, komplex opatrení na poznávanie burín. Preventívne, nepriame a priame spôsoby regulácie zaburinenosti. Regulácia zaburinenosti mechanickými a chemickými spôsobmi, s ohľadom na životné prostredie; ekonomické a ekologické aspekty regulácie zaburinenosti. Herbicídy, význam aplikácie v porastoch. Hodnotenie účinku herbicídov na buriny a kultúrne rastliny. Terénne cvičenia a exkurzie sa realizujú na VPP SPU, s.r.o. Kolíňany a SBER Dolná Malanta.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÝR, Š. -- VEREŠ, T. Náuka o burinách. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 129 s. ISBN 978-80-552-0897-8.

Odporúčaná:
Černuško, K - Líška, E. - Týr, Š. - Fábri, A.: Buriny a burinné trávy. BASF, 2000, 74 s.
Líška, E. - Černuško, K. - Cigľar, J. - Borecký, V.: Atlas burín. Nitra, VŠP, 1995, 276 s.
Metodická príručka na ochranu rastlín (2005,2008,2011)
Zoznam povolených prípravkov 2014

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 263

A
B
C
D
E
FX
26,2 %
21,7 %
20,2 %12,5 %
19,4 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Štefan Týr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Štefan Týr, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: