Sylabus predmetu A15-0166-I - Podporné programy rozvoja vidieka (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0166-I
Názov predmetu: Podporné programy rozvoja vidieka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomný test - 15 bodov, vypracovanie a prezentáciu projektu - 30 bodov, záverečný písomný test za 55 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent porozumie významu podpôr do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci II. piliera SPP, porozumie EÚ legislatíve v uvedenej oblasti, vymedzeniu znevýhodnených oblastí, systému podpôr, dokáže aplikovať poznatky a osvojí si zručnosti písania projektov a podnikateľských plánov pre opatrenia PRV 2014 - 2020.
Stručná osnova predmetu:
História a význam II. piliera v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, podporné programy rozvoja vidieka v rokoch 2004 - 2013. Partnerská dohoda, očakávania EK. Priority PRV 1. Podpora prenosu znalostí a inovácií, 2. zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti fariem, 3. Podpora organizácie v rámci potravinového reťazca, riadenie rizík, 4. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva, 5. Podpora účinného využívania zdrojov a prechod na nízko - uhlíkové a klíme odolné poľnohospodárstvo, 6.Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby, hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Rozpracovanie opatrení PRV 2014 - 2020; metodika písania projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov, Európske inovačné partnerstvo, monitorovanie a hodnotenie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
nariadenie EP a Rady č. 1305/2013
www.apa.sk
www.eurozem.sk
www.mpsr.sk
www.vup.sk

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 109

A
B
C
D
E
FX
31,2 %
22,9 %
8,3 %
11,0 %26,6 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Denisa Bieliková (cvičiaci)
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: