Sylabus predmetu A15-0160-I - Poľné krmovinárstvo (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0160-I
Názov predmetu: Poľné krmovinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov a dva školské projekty po 10 bodov. Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o pestovaní viacročných krmovín na semeno a pozberovom ošetrení osiva. Študent je schopný navrhnúť krmovinovú základňu pre konkrétny poľnohospodársky podnik.
Stručná osnova predmetu:
Poľné krmoviny v regionálnych systémoch pestovania. Tvorba úrod jednoročných a viacročných krmovín. Poľné krmoviny v marginálnych oblastiach- pôdoochranné technológie pestovania. Poľné krmoviny v závlahových podmienkach. Špeciálne trávy. Krmovinové miešanky (jednoročné, pre poľovnú zver, na úhorovanie). Nové, netradičné a perspektívne krmoviny. Poľné krmoviny pre energetické účely. Pestovanie tráv a ďatelinovín na semeno. Zber a pozberové ošetrenie semien. Hodnotenie krmovinovej základne.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLÚBEK, R. -- JANČOVIČ, J. -- GREGOROVÁ, H. -- NOVÁK, J. -- ĎURKOVÁ, E. -- VOZÁR, Ľ. Krmovinárstvo - manažment pestovania a využívania krmovín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 419 s. ISBN 978-80-8069-911-6.

Odporúčaná:
Gregorová, H. a kol.: Poľné krmoviny. SPU Nitra, 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

ABCDEFX
18,3 %14,0 %28,0 %11,8 %27,9 %0 %
Vyučujúci : Ing. Peter Kovár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: