Sylabus predmetu 621A424 - Projektovanie osevných postupov (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A424
Názov predmetu: Projektovanie osevných postupov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, projekt
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže analyzovať a tvorivo používať materiály pri koncipovaní a organizácii osevných postupov. Schopnosť orientovať sa v moderných informačných databázach o pôdach SR a verifikovať ortofotomapy pre účely platieb z EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Na základe získaných teoretických vedomostí sa spracuje modelový projekt optimalizovanej výrobnej sústavy konkrétneho poľnohospodárskeho podniku (homogenizácia územia, štruktúra rastlinnej a živočíšnej výroby, ekonomická efektívnosť). V rámci výučby sa realizuje cvičenie vo Vzorkovnici plodín KRV.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LÍŠKA, E. -- BAJLA, J. -- CANDRÁKOVÁ, E. -- FRANČÁK, J. -- HRUBÝ, D. -- ILLÉŠ, L. -- KORENKO, M. -- NOZDROVICKÝ, L. -- POSPÍŠIL, R. -- ŠPÁNIK, F. -- ŽEMBERY, J. Všeobecná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s. ISBN 978-80-552-0016-3.

Odporúčaná:
Pospišil, R.: Projektovanie osevných postupov a poľnohospodárskych sústav. Nitra, ES VES, 1999, 151 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 288

ABCDEFX
41,3 %12,5 %31,3 %5,2 %9,7 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: