Sylabus predmetu A15-0124-B - Rastlinná výroba (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0124-B
Názov predmetu: Rastlinná výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
ekonomika podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
manažment podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov) Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%, na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie produknčému procesu najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín vo väzbe pôda-rastlina-úroda-kvalita-ekonomika-ekológia. Pochopí základné princípy ich pestovateľskej technológie.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a rozdelenie rastlinnej výroby, perspektívy a trendy rozvoja rastlinnej výroby u nás a vo svete, systémy pestovania poľných plodín. Pochopenie zákonitostí teórie tvorby úrody a kvality poľných plodín so zreteľom na biologickú racionalizáciu intenzifikačných faktorov a ochranu životného prostredia. Postavenie jednotlivých druhov poľných plodín v agro-ekosystéme a ich vzájomné vzťahy s orientáciou na striedanie plodín a odrodovú skladbu. Súčasné a perspektívne technológie pestovania poľných plodín.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Černý, I., Molnárová, J., Pačuta, V., Pospišil, R,:Rastlinná výroba, Nitra:SPU, 2009, 160 s., ISBN 978-80-552-0263.
Černý,I.,Pačuta,V., Molnárová,J.,Pospišil,R.: Rastlinná výroba,Nitra, VES SPU,2009,160 s., ISBN 978-80-552-0263-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 227

ABCDEFX
8,8 %12,8 %12,8 %20,3 %40,1 %5,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ivan Černý, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dávid Ernst, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Černý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: