Sylabus predmetu A15-0125-B - Rastlinná výroba I. (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0125-B
Názov predmetu: Rastlinná výroba I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov. Poznávanie biologického materiálu (semien, plodov a súkvetí)a latinské názvy.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie poznatkom o nárokoch obilnín, strukovín a olejnín na agroekologické podmienky prostredia, je schopný rozlíšiť jednotlivé druhy obilnín, strukovín a olejnín. Osvojí si najnovšie zásady pestovateľských technológií jednotlivých druhov obilnín, strukovín a olejnín. Je schopný na základe získaných poznatkov vypracúvať podklady pre rajonizáciu jednotlivých druhov a ich agrotechnických opatrení.
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie troch základných skupín poľných plodín: obilnín, strukovín a olejnín vo svete a SR. Biologické zatriedenie a morfologická charakteristika uvedených skupín poľných plodín. Nároky jednotlivých druhov na agroekologické podmienky prostredia. Zásady pestovateľskej technológie jednotlivých druhov obilnín, strukovín a olejnín.V rámci výučby predmetu RV I. sa realizuje terénne cvičenie na EXBA Dolná Malanta za účelom biologickej inventarizácii porastov obilnín I. skupiny a kapusty repkovej pravej.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MOLNÁROVÁ, J. -- ŽEMBERY, J. Rastlinná výroba I: obilniny, strukoviny, olejniny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1520-4.

Odporúčaná:
Juliana Molnárová, Péter Pepó et.al: Sustainable, Enviromental Friendly Field Crops Production in Changing Climate Conditions (Monograph), 2010, ISBN978-80-552-0515-1
Karabínová M., Kulík D., Procházková M.: Obilniny I.
Karabínová, M.- Molnárová, J.- Žembery, J.: Obilniny III. - Pestovanie kukurice, ciroku, prosa a pohánky. Kuriér plus Reklama s.r.o. 2001, ISBN 80-88843-25-5.
Molnárová J., Žembery J.: Obilniny II,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri - denné aj dialkové štúdium. Pre zahraničných študentov predmet sa vyučuje v anglickom jazyku v obidvoch semestroch (ZS aj LS)
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 110

ABCDEFX
18,2 %16,4 %21,8 %18,2 %21,8 %3,6 %
Vyučujúci : prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Rašovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jozef Žembery, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: