Sylabus predmetu A15-0170-I - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0170-I
Názov predmetu:
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, I. pilier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 3. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomný test za 10 bodov, vypracovanie a prezentácia seminárnej práce 30 bodov, záverečný písomný test 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie spoločnej poľnohospodárskej politike z hľadiska jej historického vývoja, významu priamych platieb, trhových opatrení, podpore pre rozvoj vidieka. Porozumie vývoju slovenského poľnohospodárstva po roku 2000, dopadu vstupu SR do EÚ na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Porozumie EÚ legislatíve v oblasti priamych platieb, jednotnej organizácii trhov, riadenie a monitorovanie SPP, štátna pomoc. Je schopný aplikovať získané poznatky do tvorby rozhodnutí na úrovni poľnohospodárskeho podniku.
Stručná osnova predmetu:
História a vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Vývoj poľnohospodárstva a podporné opatrenia po roku 2000 v SR, priame platby, význam, systém podpôr. Pravidlá pre priame platby, minimálne požiadavky, platobné nároky, jednotná platba na plochu, režim základnej platby, prechodná vnútroštátna pomoc, poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, mladí a malí poľnohospodári, viazaná podpora, príklady. SOT - intervencia, súkromné skladovanie, režimy pomoci, podporné programy, pomoc v sektoroch, označenia pôvodu, systémy regulácie výroby, organizácie výrobcov, narušenia trhu, atď.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
nariadenie EP a Rady č. 1307/2013
nariadenie EP a Rady č. 1308/2013
www.mpsr.sk

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 120

A
B
CD
E
FX
22,5 %
12,5 %
10,8 %22,5 %30,8 %
0,9 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: