Sylabus predmetu A15-0054-I - Šľachtenie hospodárskych zvierat (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0054-I
Názov predmetu:
Šľachtenie hospodárskych zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov, dve seminárne práce a záverečná písomná (ústna) skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie najnovším poznatkom moderného šľachtenia hospodárskych zvierat a dokáže ich aplikovať v chovoch hospodárskych zvierat na úrovni stáda a na celopopulačnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecné pojmy, princípy selekcie, typy selekcie a selekčné postupy. Odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat. Metódy plemenitby. Selekčné indexy. Základné princípy tvorby šľachtiteľských programov. Genomická selekcia a jej využitie v šľachtení zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CANDRÁK, J. -- MILUCHOVÁ, M. -- BUJKO, J. -- STRAPÁKOVÁ, E. Šľachtenie hospodárskych zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 147 s. ISBN 978-80-552-1288-3.

Odporúčaná:
CANDRÁK, J. -- LICHANEC, I. Odhad plemenných hodnôt typu v populácii holsteinského plemena na Slovensku. In Odhad plemenných hodnôt exteriéru holsteinského dobytka na Slovensku. Ivanka pri Dunaji: Slovenská holsteinská asociácia, 2009, s. 4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 446

A
B
C
DEFX
26,2 %
12,8 %
12,3 %
12,3 %
34,8 %1,6 %
Vyučujúci :
Ing. Jozef Bujko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Strapáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: