Sylabus předmětu A15-0152-B - Testovanie výkonnosti koní (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0152-B
Názov predmetu:
Testovanie výkonnosti koní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
hipológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
- 100% aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach
- absolvovanie čiastkovej 40-bodovej písomnej práce, z ktorej musí študent získať minimálne 20 bodov.

Záverečná skúška
- bude vykonaná písomnou a ústnou formou
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti testovania výkonnosti koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok, cvičení a stanovených tém samoštúdia.

Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam a formám testovania výkonnosti jednotlivých plemien koní s cieľom určiť podmienky pre ich výber do plemenitby.
Stručná osnova predmetu:
Študent aplikuje nové genetické aspekty výkonnosti koní do šľachtiteľských programov. Modeluje rôzne formy testácie koní podľa úžitkového zamerania. Tvorí program vhodných metód hodnotenia mechaniky pohybu koní.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MARŠÁLEK, M. -- JACKOWSKI, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 117 s. ISBN 80-8069-573-3.
HALO, M. -- MLYNEK, J. -- ŠUDRA, M. -- KOVALČÍK, E. Jazdectvo a dostihy. Nitra : GARMOND, 2002. 157 s. ISBN 80-967282-9-6.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GRÁCZ, F. -- ŠMELKO, V. -- HURA, V. -- GÁLIK, B. -- SOLÁR, D. -- CHRENEK, P. -- KUBOVIČOVÁ, E. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 507 s. ISBN 978-80-552-2099-4.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABC
D
EFX
32,8 %7,5 %13,4 %13,4 %
26,9 %
6,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 1. 2020
Schválil:
prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: