Sylabus předmětu A15-0006-B - Úvod do štúdia (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0006-B
Názov predmetu: Úvod do štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
1
Odporúčaný semester:
agroekológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za aktívnu účasť na prednáškach.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a fakulte. Univerzitný informačný systém. Možnosti štúdia v zahraničí. Vedecká činnosť študentov. Bezpečnosť a ochrana zdravia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gálová, Z. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU Nitra, 2010, ISBN 978-80-552.-0415-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1310

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslava Cigáňová (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Eva Demjanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Michal Gábor, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Gažo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Hric, PhD., Ing.-Paed.IGIP (skúšajúci)
doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Kanka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Macák, Dr. (skúšajúci)
RNDr. Jana Mrázová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Mária Urbanová (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: Ing. Ján Gažo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: